Låne-/Stipendordning for sjøfolk

Stiftelsen Sjømannshjelpen forvaltes av et styre som består av representanter fra Norsk Sjøoffisersforbund, Det norske Maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norges Rederiforbund. Stiftelsen har egen ansatt daglig leder.

Stiftelsen Sjømannshjelpens formål er å yte stønad eller lån til arbeidstakere som har, eller har hatt sjøen som sin arbeidsplass, eller deres etterlatte som av forskjellige årsaker er vanskelig stillet. Krigsseilere eller deres etterlatte er fortrinnsberettiget. mht. stønad/lån.

Videre:

  • Yte stønad eller lån under maritim utdanning
  • Tilskudd til egenbetaling ved opphold/etterbehandling ifm rehabilitering.
  • Yte stønad til institusjoner eller lignende som ivaretar, eller faller inn under stiftelsens formål.

Styret avgjør i hvert tilfelle om det skal ytes stønad/lån, i hvilken form og med hvilket beløp, ihht. vedtektene § 5.

Ove R. Nielsen
er daglig leder i Sjømannshjelpen.

Sjømannshjelpen

Postboks 3
NO-5648 Fusa
Mobil 97 97 83 73
E-post: orn@sjomannshjelpen.no

Norsk Sjøoffiserers forbund Norsk SjømannsforbundNoregs rederiforbund Det norske maskinistforbund